Tarih Hep Tekrar Ediyor

Türklerin kurduğu 16-17 devlet de kötü yönetim, kardeş kavgaları, bilimden uzak durma, üretime sırtını dönme, hainlerin faaliyetleri, aşırı dış göçler ve lüks (şatafat, debdebe) içinde yaşama gibi sebeplerle çökmüş, çürümüş, zayıflamış, dağılmıştır.

1071 yılında Anadolu’da Selçuklu Devletini kuran atalarımız çok kısa bir zaman zarfında beyliklere bölünmüştür. Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde yerleşik olan Osmanoğulları 1299 yılında geniş topraklara yayılan, 14 milyon kilometrekare büyüklüğe erişen Osmanlı İmparatorluğunu kurmuşlardır.

1299 yılından 1918’e kadar 6 asır ayakta kalan Osmanlı Devleti, üretimden, bilimden, teknolojiden, dinden, ahlaktan, hukuktan, eğitimden koptuğu, lükse, gösterişe, ölü yatırımlara yöneldiği için zayıflamış, savaşlarda mağlup olmuş ve tarihin sayfalarında yerini almıştır.

Bu yazıda derin analizler, ayrıntılar verecek değilim. Sadece yeni neslin birkaç konuyu idrak etmesini istedim. Tarihçi değilim. Öğretmenim. İnternet sayesinde araştırma yaparak birçok konuyu öğrenmek olasıdır. Ben de web üzerinden öğrendiklerimi özetlemekteyim.

Osmanlı’nın zayıflama evresinde, yani özellikle son 100 yıllık dilimde birçok işbirlikçi, ajan, köpek, kukla, satılmış, hain yabancı ülkelerle işbirliği yaparak devletin çökmesine katkı sağlamıştır.

Osmanlı’nın vatandaşı olduğu halde devlet sırlarını, mali durumu, askeri kuvvetleri yabancılara iletip para kazanan Türk, Ermeni, Rum, Yahudi, Çerkes, Arap, Kürt kimlikli insanlar söz konusu olmuştur.

Her milletin içinde az miktarda da olsa para ile satın alınabilen hain işbirlikçiler bulunmaktadır.

Osmanlı’nın ekonomik ve siyasal manada çökmesiyle birlikte yine bu ülkenin yetiştirdiği bir avuç vatansever insan Türkiye Cumhuriyeti’ni bin bir zorlukları aşarak kurmuşlardır.

1923 yılında ülkenin nüfusu13 milyon, kişi başı milli geliri sadece 80 dolar, okuma yazma oranı yüzde 1-3, okullaşma oranı yüzde 0,5 mertebesinde idi. Türklere ait bir tek elle tutulur fabrika, sanayi tesisi, yol yoktu. En değerli yerler İngiliz, İtalyan, Alman, Amerikan, Fransız, Rum, Ermeni, Arap vb. kökenli kişilerin eline geçmişti.

1923-38 arasında Atatürk,

38-50 arasında İsmet İnönü,

50-60 arasında Adnan Menderes,

60-70 arasında İnönü, Demirel,

70-80 arasında Nihat Erim, Demirel, Ecevit, Necmettin Erbakan, Alpaslan Türkeş,

80-90 arasında Kenan Evren, Bülent Ulusu, Turgut Özal,

90-2000 arasında Demirel, Erdal İnönü, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan,

2002-2023 arasında ise Recep Tayyip Erdoğan söz sahibi olmuştur…

Son 70 yılda ülkemiz kabaca merkez sağ ve merkez sol partiler tarafından idare edilmektedir. Türk halkının yüzde 70-75’i merkez sağ, muhafazakar sağ, ırkçı sağ, faşist sağa oy vermektedir. Yüzde 25-30’u ise merkez sol, liberal sol, sosyal demokrat, demokratik sol, sosyalist, komünist, Maoist partilere yönelmektedir.

Son 70 yıllık sürece bakıldığında ülkemizin ABD kontrolündeki Batı ittifakının çemberinden pek çıkamadığı görülebilir. Yani ABD hangi yapıyı desteklerse, öne sürerse, parlatırsa o yapı muvaffak olarak yönetime geçmektedir.

1960-1970-1980-1997 ve 2016 yıllarındaki darbelerin / ihtilallerin / kalkışmaların / muhtıraların arkasında ABD / CIA / Gladyo’nun olduğu berrak biçimde ortadadır.

Osmanlı Devleti tarih sahnesinden silinince Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmaya çalışan ekibe kötülük eden, iftira atan, kara çalan, çelme takan, suikast planlayan, kara propaganda yapan, Milli Mücadeleyi sekteye uğratmaya çalışan onbinlerce hain söz konusu olmuştur.

Bunların birçoğu tam olarak tespit edilip yakalanarak yargılanamamıştır. Teknik, teknolojik imkanların kısıtlı olması, iftiracıların yalanları vb. sebebiyle haksız yere öldürülen, idam edilen, sürgün edilenler de olmuştur. Ama bunlar yüzde 1-2 nispetindedir.

Türkiye devleti ilk önce 600 kişilik bir hain listesi hazırlamıştır. Ancak Lozan Andlaşması gereği bu hain listesi 600’den 150’ye düşülüp bu kişiler vatandaşlıktan çıkarılıp yurtdışına sürgün edilmiştir.

Yabancı ülkeler adına faaliyet gösteren 150 kişi şöyle:

1. Kiraz Hamdi – Yaver-i Has

2. Zeki – Hademe-i Hassa Kumandanı

3. Kayserili Şaban Ağa – Hazine-i Hassa Müfettişi

4. Şükrü Tütüncübaşı

5. Şerkarin Yaver

6. Miralay Tahir – Yaverandan Erkan-ı Harp

7. Seryaver Avni

9. Mustafa Sabri Efendi – Eski Şeyhülislam

10. Ali Rüşdi – Eski Adliye Nazırı

11. Cemal Bey – Eski Ziraat ve Ticaret Nazırı

12. Cakacı Hamdi Paşa – Eski Bahriye Nazırı

13. Rumbeyoğlu Fahreddin Bey – Eski Maarif Nazırı

14. Kızılhançerci Remzi – Eski Ziraat ve Ticaret Nazırı

15. Bağdatlı Mehmed Hâdî Paşa – Eski Maarif Nazırı

16. Rıza Tevfik Bölükbaşı – Şura-yı Devlet Eski Reisi

17. Reşat Halis – Bern Eski elçisi

18. Süleyman Şefik Paşa – Kuva-yi İnzibâtiye Başkumandanı

19. Bulgar Tahsin – Şefik Paşa’nın yaveri, süvari yüzbaşı

20. Miralay Ahmet Refik – Kuva-yi İnzibâtiye Erkân-ı Harbiye Reisi

21. Tarık Mümtaz – Kuva-yi İnzibâtiye Mitralyöz kumandanı ve Damat Ferit Paşa’nın yaveri

22. Ali Nadir Paşa – Kuva-yi İnzibâtiye Kumandanlarından İzmir Kolordusu Kumandanı

23. Kaymakam Fettah- Kuva-yi İnzibatiye mensuplarından ve Nemrut Mustafa Divan-ı Harp üyesi

24. Çopur Hakkı – Kuva-yi İnzibatiye üyelerinden

25. Gümülcineli İsmail Bey – Eski Bursa Valisi

26. Konyalı Zeynelabidin – âyândan

27. Fanizade Mesut – Eski Cebelibereket (Osmaniye) Mutasarrıfı

28. Miralay Sadık Bey – Hürriyet ve İtilâf Fırkası lideri

29. Bedirhani Halil Rahmi – Eski Malatya Mutasarrıfı

30. Giritli Hüsnü – Eski Manisa Mutasarrıfı

31. Nemrut Mustafa – Eski Divan-ı Harp Reisi

32. Hulusi – Uşak Belediye Reisi

33. Hain Mustafa – Eski Adapazarı Kaymakamı

34. Hafız Ahmet – Eski Tekirdağ Müftüsü

35. Sabit – Eski Afyonkarahisar Mutasarrıfı

36. Celal Kadri – Eski Gaziantep Mutasarrıfı ve Halep Doğru Yol Gazetesi gazetecisi (Sahibi, Hasan Sadık’ın, kayınbiraderi)

37. Adanalı Zeynelabidin – Hürriyet ve İtilâf Kâtibi Umumisi

38. Vasfi Efendi – Mülga Eski Evkaf Nazırı

39. Ali Galip – Eski Harput Vali Vekili

40 Aziz Nuri – Bursa Vali Vekil-i Esbakı

41. Ömer Fevzi – Eski Bursa Müftüsü

42. Ahmet Asım – Eski İzmir Kadı Müşaviri

43. Natık – Eski İstanbul Muhafızı

44. Adil – Eski Dahiliye Nazırı

45. Mehmet Ali Bey – Eski Dahiliye Nazırı

46. Salim Mirimiran – Eski Edirne Valisi ve Şehremini (Belediye Başkanı) Vekili

47. Hoca Rasihzade İbrahim – Kütahya’da Yunanlara Mutasarrıflık etmiştir

48. Abdurrahman – Adana’da Fransız işgalinde Vekillik etmiştir

49. Ömer Fevzi – Eski Şarkikarahisar mebusu

50. Adil Kınacı- Mülazım, işkenceci namıyla maruf – Hendek Mal Müdürlüğü yapmış

51. Refik – Mülazım, işkenceci namıyla maruf

52. Şerif – Eski Kırkağaç Kaymakamı

53. Mahmut Mahir – Eski Çanakkale Mutasarrıfı

54. Emin – Eski İstanbul Merkez Kumandanı

55. Sadullah Sami – Eski Kilis Kaymakamı

56. Osman Nuri – Bolu Mutasarrıfı ve Dahiliye Nezareti Eski Dava Vekili

57. Çerkes Ethem

58. Çerkes Reşit Bey – Çerkes Ethem’in kardeşi

59. Çerkes Tevfik Bey – Çerkes Ethem’in kardeşi

60. Eşref Kuşçubaşı

61. Hacı Sami – Eşref Kuşçubaşı’nın kardeşi

62. İzmirli Küçük Ethem – yüzbaşı, Eski Akhisar kaymakamı

63. Düzceli Mehmetoğlu Sami

64. Burhaniyeli Halil İbrahim

65. Susurluk’tan Demirkapılı Hacı Ahmet

66. Hendek kazasının Sümbüllü Köyü’nden Bağ Osman

67. İbrahim Hakkı – Eski İzmir Mutasarrıfı

68. Sait Beraev

69. Tahir Berzek

70. Adapazarı’nın Harmantepe Köyü’nden Maan Şirin

71. Söke Ereğlisi’nin Teke Köyü’nden Kocaömeroğlu Hüseyin

72. Adapazarı’nın Talustanbey Köyü’nden Bağ Kamil

73. Hamte Ahmet

74. Maan Ali

75. Kirmasti’nin (Mustafakemalpaşa) Karaorman Köyü’nden Harun Reşit

76. Eskişehirli Sefer Hoca

77. Bigalı Nuri Bey oğlu İsa

78. Adapazarı’nın Şahinbey Köyü’nden Kazım

79. Gönen’in Tuzakçı Köyü’nden Lampat Yakup

80. Kompat Hafız Said Gönen’in Bayramiçi karyesinden

81. Mütekaid Binbaşı Ahmet Gönen’in Keçeler Karyesinden

82. Bizedurg Said İzmir’de Dava Vekaleti etmiştir

83. Ahmet Nuri Şamlı

84. Tahsin – İstanbul Polis Eski Müdürü

85. Kemal – İstanbul Polis Eski Müdür Muavini

86. Ispartalı Kemal – Emniyet-i Umumiye Müdür Muavini

87. Şeref İstanbul Polis Müdüriyeti Eski Birinci Şube Müdürü

88. Hafız Said İstanbul Polis Eski Birinci Kısım Başmemuru

89. Hacı Kemal – Arnavutköy Merkez Eski Memuru

90. Namık – Polis Baş Memurlarından

91. Nedim – Şişli Komiseri

92. Fuat – İzmit Merkez Memuru, Edirne Polis Müdürü ve Yalova Kaymakamı

93. Yolgeçenli Yusuf – Adana’da Polis Memuru

94. Sakallı Cemil – Unkapanı Merkez Eski Memuru

95. Mazlum – Büyükdere Merkez Eski Memuru

96. Fuat – Beyoğlu Eski İkinci Komiseri

97. Mevlânzâde Rifat – Serbesti Gazetesi sahibi, Hürriyet ve İtilaf üyesi

98. Sait Molla – Türkçe İstanbul Gazetesi sahibi

99. İzmirli Hafız İsmail – İzmir Müsavat Gazetesi sahibi ve Eski muharriri, Darülhikmet üyesi

100. Refik Halit Karay – Aydede Gazetesi sahibi ve Posta Telgraf Eski Müdür-ü Umumisi

101. Bahriyeli Ali Kemal – Bandırma Adalet Gazetesi sahibi

102. Neyir Mustafa – Edirne’de Teemin ve Elyevm, Selanik Hakikat Gazetesi sahibi

103. Ferit – Köylü Gazetesi Eski muharriri

104. Refii Cevat Ulunay – Alemdar Gazetesi sahibi

105. Pehlivan Kadri – Alemdar Gazetesinden

106. Fanizade Ali İlmi – Adana Ferda Gazetesi sahibi

107. Trabzonlu Ömer Fevzi – Balıkesir İrşad Gazetesi sahiplerinden

108. Hasan Sadık – Halep Doğru Yol Gazetesi sahibi

109. İzmirli Refet – Köylü Gazetesi sahibi ve müdürü

110. Tarsuslu Kamilpaşazade Selami

111. Tarsuslu Kamilpaşazade Kemal

112. Süleymaniyeli Kürt Hakkı

113. İbrahim Sabri – Şeyhülislam Mustafa Sabri’nin oğlu

114. Bursalı Cemil – Fabrikatör

115. Çerkes Ragıp – İngiliz casusu

116. Haçinli Kazak Hasan – Fransız işgalinde zabit

117. Çerkes Süngülü Davut – Eşkiya çete reisi

118. Binbaşı Çerkes Bekir

119. Necip – Fabrikatör Bursalı Cemil’in kayınbiraderi

120. Ahmet Hulusi – İzmir Eski Umur-u İslamiye Müfettişi

121. Uşaklı Madanoğlu Mustafa, Korgeneral Cemal Madanoğlu’nun babası

122. Gönen’in Tuzakçı köyünden Yusuf oğlu Remzi

123. Gönen’in Bayramiç köyünden Hacı Kasım Oğlu Zühtü

124. Gönen’in Balcı köyünden Kocagözün Osman oğlu Şakir

125. Gönen’in Muratlar köyünden Koç Mehmet oğlu Koç Ali

126. Gönen’in Ayvacık köyünden Mehmet oğlu Aziz

127. Gönen’in Keçeler köyünden Balcılı Ahmet oğlu Osman

128. Susurluk Yıldız köyünden Molla Süleyman oğlu İzzet

129. Gönen’in Muratlar köyünden Hüseyin oğlu Kara Kazım

130. Gönen’in Balcı köyünden Bekir oğlu Arap Mahmut

131. Gönen’in Rüstem köyünden Gardiyan Yusuf

132. Gönen’in Balcı köyünden Ömer oğlu Eyüp

133. Gönen’in Keçeler köyünden Talustan oğlu İbrahim Çavuş

134. Gönen’in Balcı köyünden Topallı Şerif oğlu İbrahim

135. Gönen’in Keçeler köyünden Topal Ömer oğlu İdris

136. Manyas’ın Bolcaağaç köyünden Kurhoğlu İsmail

137. Gönen’in Keçeler köyünden Muhtar Hacıbey oğlu Canbulat

138. Marmara’nın Kayapınar köyünden Yusuf oğlu İshak

139. Manyas’ın Kızlık köyünden Ali Bey oğlu Sabit

140. Gönen’in Balcı köyünden Deli Hasan oğlu Selim

141. Gönen’in Çerkes Mahallesi’nden Makinacı Mehmet oğlu Osman

142. Manyas’ın Değirmenboğazı köyünden Kadir oğlu Kamil

143. Gönen’in Keçidere köyünden Hüseyin oğlu Galip

144. Manyas’ın Hacıyakup köyünden Çerkes Sait oğlu Salih

145. Manyas’ın Hacıyakup köyünden Maktul Şevket’in biraderi İsmail

146. Gönen’in Keçeler köyünden Abdullah oğlu Deli Kasım

147. Gönen’in Çerkes Mahallesi’nden Hasan Onbaşı oğlu Kemal

148. Manyas’ın Değirmenboğazı köyünden Kadir oğlu Kamil’in biraderi Kazım Efe

149. Gönen’in Kızlık köyünden Yallaçoğlu Kemal

150. Gönen’in Keçeler köyünden Tuğoğlu Mehmet Ağa

Hainlik yapan 150 kişi 1938 yılında çıkan af ile ülkeye dönme hakkına sahip olmuştur. Ancak bu hainlerin yarıdan çoğu utanarak, sıkılarak ya da dışarıda iyi bir düzen kurduğu için geri dönmemiştir.

Sonuç: 150’liklerin kafa yapısında olan kişi ve kurumlar hala faaliyet halindedir. CIA / Gladyo / MI8 / BND / MOSSAD / KGB gibi yapılara kuklalık edenler içimizde vardır.

Türkiye’nin son 100 yıllık tarihinde ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Ermenistan, Yunanistan, Rusya gibi haydut, kural tanımaz, acımasız, hukuk bilmez ülkelerin çıkarları için çalışan gazeteler, dernekler, örgütler, iş insanları, diplomatlar, siyasetçiler olmuştur ve olacaktır.

Ülkemize yığılan, yollanan, toplanan Iraklı, İranlı, Suriyeli, Afganistanlı, Yemenli, Pakistanlı, Bangladeşli, Ürdünlü vb. niteliksiz, mesleksiz, hukuk tanımaz, kural tanımaz milyonlar da CIA / Gladyo / MOSSAD türü örgütlerin planlarının uzantısıdır.

Amaçları Türkiye Cumhuriyetini bilimden, kültürden, tarihten, örften, adetten, üretimden, refahtan koparmaktır.

Kendi ülkesinde iş bulamayan, mesleğini icra edemeyen, hakkını alamayan, çocuklarını iyi eğitemeyen kişilerin başka Batı ülkelerine göç etmesinin sebebi de budur.

Özet olarak dış ülkelerden getirilen kara, kuru, niteliksiz yığınlar nitelikli insanlarımızın aç kalmasına, refahtan aldığı payın düşmesine sebep olmaktadır.

Gidişata dur denilmez ise ülkemiz Bangladeş düzeyine inecektir.

Ali Özdemir
(Eğitimci/Yazar)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir