Devrek Orman İşletme Müdürlüğü

Devrek Orman İşletme Müdürü Kimdir?

Devrek Orman İşletme Müdürlüğü

Bekir DEĞİRMENCİ
Orman İşletme Müdürü

Devrek Orman İşletme Müdürlüğü Telefon ve Adres Bilgileri

  • Adres: İsmetpaşa Mahallesi 255.Sokak No:4 Devrek/Zonguldak
  • E-Posta: bekirdegirmenci@ogm.gov.tr
  • Telefon: 0372 556 1003 -0372 556 1009
  • Fax: 0372 556 3059

Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerince Devrek Orman İşletme Müdürlüğümüzün görevleri;

a) Orman işletme ve silvikültür faaliyetlerini amenajman ve silvikültür planları ile çevrenin gerektirdiği şartlara göre yaptırarak orman ürünlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak.

b) İşletme müdürlüğü görev alanındaki bina ve tesisleri yaptırmak ve bunların bakımını ve onarımını sağlamak.

c) Bina ve tesislere ait keşif ve projeleri yapmak veya yaptırmak, sözleşme ve şartnamelerini düzenlemek, yapım müteahhitleriyle sözleşme yapmak.

ç) İşletme müdürlüğünü ilgilendiren bütün işler için dava açmak, açtırmak ve dava işlerinin düzenle yürütülmesini sağlamak.

d) Arttırma, eksiltme, pazarlık, birim fiyat usuller ile yapılacak satın alma, üretim, satış v.b. işleri mevzuat hükümlerine göre yapmak veya yaptırmak.

e) İşletme müdürlüğünün bütçe ve kadro tekliflerini yapmak, iş programını hazırlamak.

f) Orman yollarının yapım, bakım ve onarımı ile ilgili işleri yapmak ve yaptırmak.

g) İşletmeye ait hesap işlerinin usulüne göre yürütülmesini, mizan ve bilançolarının düzenlenmesini sağlamak.

ğ) Amenajman ve silvikültür planlarının uygulaması ile üretim, orman zararlıları ile mücadele ve koruma işlerini yerinde takip etmek, amenajman ve silvikültür plan, projelerini yaptırmak, bunların uygulanmasını sağlamak, amenajman planlarının uygulama sonuçları hakkında yıllık raporları düzenlettirmek ve planlara işlenmesini sağlamak, bölme kartlarını düzenlettirmek.

h) Lüzum görülen hallerde gerek işletme merkezi ve gerekse kendi görev alanı dâhilindeki şefliklerde bulunan memurlardan gerekli gördüklerini diğer şefliklerde bulunanları da işletme merkezi hudutları içerisinde bir ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak ve bu süreden fazla görevlendirilecekleri, Bölge Müdürüne haber vermek şartı ile yerinde bırakmak.

ı) Her çeşit makinelerin ve motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek, tamir ve bakımları ile taşınmazların kayıt ve gerekirse terkin işlemlerini sağlamak.

i) Çıkabilecek zararlı ve enfeksiyonlara karşı ormanlarda tarama etüt ve gözlem çalışmalarının, mücadele plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak.

j) Kesinleşen orman tahdit ve kadastro sonucuna göre Devlet ormanlarının tapuya tescil ve terkin işlemlerini yapmak ve yaptırmak.

k) Mesire yerleriyle, silvikültür plan ve programlarıyla, orman böcek ve hastalıklarıyla ilgili iş ve işlemleri temin etmek ve ettirmek, kontrolünü sağlamak.

l) Bölge müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir