Devrek İlçe Malmüdürlüğü

Devrek Malmüdürü Kimdir?

Devrek İlçe Malmüdürlüğü

İbrahim KANDAKOĞLU
Malmüdürü

Devrek Malmüdürlüğü Telefon ve Adres Bilgileri

  • Adres: İsmetpaşa Mahallesi Hükümet Konağı Kat:3 Devrek/ZONGULDAK
  • Telefon: 03725561157 – 03725561048
  • Fax: 03725562971

DEVREK MALMÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

178 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Ek 20 nci maddesi ve bu maddeyi yeniden düzenleyen 19.6.1994 tarih ve 543 sayılı KHK nin 15 nci maddesi hükümlerine göre;

Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, muhakemat (hazine avukatlığı) servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.

Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.

Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştaya hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumlululuğu Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir. Bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştaya vermeye devam ederler.

Malmüdürünün Görevleri

a) Saymanlık muhasebe yetkilisi olarak görevleri;

Malmüdürü, mevzuat gereği sayman sıfatını taşıdığından, bünyesinde yer alan saymanlıkla ilgili olarak; genel bütçeli daireler veya katma bütçeli idarelerin; gelirlerinin toplanması, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, nakit ve diğer varlıklar ile emanet niteliğindeki değerlerin alınması, saklanması, gönderme ve iadesi, alacak ve borçların kaydı takibi ve bunlarla ilgili bütün işlemlerin muhasebeleştirilmesinden birinci derecede sorumlu olup, Sayıştaya yönetim dönemi hesabı verir.

Malmüdürleri, saymanlık faaliyetlerini 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, Devlet Muhasebesi Yönetmelik hükümleri, Maliye Bakanlığı talimatları ile 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri doğrultusunda yürütür.

b) Muhakemat hizmetlerine yönelik görevleri;

Malmüdürü, hazineyi ilgilendiren veya mali hususları ihtiva eden işlerde gerekli müdafaanameleri hazırlar ve hazine temsilcisi sıfatıyla ilgili adli merciilerde dava açar. Açılmış olan davaların takibini ve sonuçlandırılmasını hazine vekilinden talep eder. Hazine avukatının bulunmadığı durumlarda bizzat hazine temsilcisi sıfatıyla devlet davalarını takip eder. Bu iş ve işlemlerini muhakemat servisleri aracılığıyla 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütür.

c) İlçe idare kurulu üyesi olarak görevleri;

Malmüdürü, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre teşekkül eder ilçe idare kurulunun üyesidir. İlçe İdare kurulu; kaymakamın başkanlığında tahrirat katibi, malmüdürü, hükümet hekimi, milli eğitim memuruyla tarım memurundan teşekkül eden bir başkan 5 kişilik komisyondan oluşur.

İlçe idare kurulları, idari, iştişari ve kazai olmak üzere türlü karar alırlar. İdare kurullarının idari yetkileri kanun ve tüzüklerle kendilerine verilen fazifeleridir. (Başlıcaları; yeşil kart işlemleri, askerlik kararları, 2022 sayılı yasaya göre maaş bağlama kararları ve diğerleri)

d) Sosyal yardımlaşma mütevelli heyeti üyesi olarak görevleri;

Malmüdürü, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve bağlı yönetmelik hükümlerine göre; ilçe vakıf heyetinin üyesidir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, mülki amirin başkanlığında; belediye başkanı, ilçe emniyet müdürü, malmüdürü, milli eğitim müdürü, sağlık grup başkanı ve müftü ile hayırsever vatandaşlar arasından seçilen üç kişinin katılımıyla teşekkül eder.

Vakıf mütevelli heyeti haftalık toplantılar düzenleyerek, ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre vakıf bütçesinden yoksul ve güçsüz vatandaşlara nakdi veya ayni yardımlar yapar.

e) Diğer görevleri;

Malmüdürü, yukarıda genel hatlarıyla verilen görevlerinin yanında, özel kanunlarla kendisine veya dairesine tevdi edilen veya Maliye Bakanlığı yetkili birimlerince görevlendirilen iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmakla görevlidir. Örneğin, 2022 sayılı Kanuna göre yapılacak işlerin sekretarya işlemleri, parti kapatma ve tasfiye işlemleri, mal varlığı araştırma işlemleri, tarımsal arazilerin zarar ziyan tespit komisyon çalışmaları ile sivil savunma ve müdafaa komisyonu çalışmalarındaki görevleri kapsamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir