Devrek Evlendirme İşlemleri – Nikah İşlemleri

Devrek Evlilik Başvurusu Nasıl Yapılır? Devrek Belediyesi Nikah İşlemleri

Devrek Evlendirme İşlemleri - Nikah İşlemleri

DEVREK BELEDİYESİ EVLENME İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. 4 Adet Fotoğraf
  2. Evlenmeye Mahsus Sağlık Raporu
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  4. Nüfus Müdürlüğün’den Alınan Evlenme Ehliyet Belgesi

NOT: Çiftlerden ikisininde İkametgahı İlçe Merkezi dışında ise, bağlı bulunduğu Belediyeden istenen evrakları tamamlayarak, tarafımıza EVLENME İZİN BELGESİ getirilecektir.

On sekiz yaşını doldurmuş mahkemece koruma altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir.

Ayrıca;

a) Onyedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın anne- baba izni, anne- baba yok ise vasi veya vesayet makamının izni ile,
b) Onaltı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir.
c) Onbeş yaşında olanlar hiçbir şekilde evlenemez. Yaşlarının küçüklüğü veya başka nedenle evlenmeleri ana- baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar, müracaat sırasında evlenme beyannamesine bunların rızalarını gösterir belgeyi de eklemek zorundadır.Rıza belgeleri; noterden yapılabileceği gibi ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanabilir. Ana- babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği taktirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

DEVREK BELEDİYE EVLİLİK İÇİN MÜRACAAT

Devrek Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na birbirleri ile evlenecek kadın ve erkeğin içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte müracaat edilir. Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için mutlaka FOTOĞRAFLI ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlik bilgileri ile nüfus cüzdan fotokopilerinin yer alması, evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi ve kiminle evleneceğinin yazılması şarttır. (Evlenecek kişiler müracaat için biri diğerine vekalet verebilir.) Vekalet ile evlenme yapılamaz.

1- Çiftlerin son medeni hali işlenmiş fotoğraflı nüfus cüzdanları, (T.C Kimlik numarası olmayan ve yıpranmış nüfus cüzdanları kabul edilmemektedir.)

2- Beş adet renkli vesikalık fotoğraf, (Fotokopi fotoğraf kabul edilmemektedir)

3- Aile hekiminden veya bir sağlık kuruluşundan kan tahlili, ve akciğer filmi sonrası alınmış fotoğraflı evlenme sağlık raporları. Erkek için raporda hemoglobinopati taraması istenilmektedir. Verilecek fotoğrafların ön cepheden baş açık, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın çene ve yüzleri açık olmak şartı ile başörtülü fotoğrafları kabul edilir. Yabancılar için yetkili makamlarca kişinin; adını, soyadını, anne- baba adı ile doğum tarihi ve doğum yerini medeni durumunu (evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını) gösterir şekilde düzenlenmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş belge ile Nüfus Müdürlüğünden alınacak “Evlenme Ehliyet Belgesi”, “Evlenme Ehliyet Belgesi”nde anne- baba adı, yok ise“ anne- baba adını gösterir geçerli bir belge aranır (Doğum Belgesi)

EVLENME EHLİYET BELGELERİ;

1- Belgeyi,hangi şehrimizdeki konsolosluk vermiş ise o şehrin valiliği belgedeki imza ve mührü doğruladıktan sonra ( Noter tasdikli tercüme yapılarak ) işleme alınır.

2- Ülkesinde düzenlenen, düzenlenen ülkedeki Konsolosluğumuz tarafından imza ve mührü doğrulanan belgeler noter tasdikli tercümesi ile işleme alınır.

3- Ülkesinde düzenlenen, o ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince tasdik edilmesinden ve Valilik ilgili bürosu imza ve mührü doğruladıktan sonra belge noterden yapılan Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

4- Ülkesinden tasdik şerhi ( Apostill ) düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile işleme alınır.

5- Ülkesinden getirdiği “Uluslararası Evlenme Ehliyet Belgesi” ve “Uluslararası Doğum Belgesinin” ayrıca tasdikine gerek yoktur. Pasaport ve vize süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

DOSYALARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Evlenme dosyalarının geçerlilik süresi, “Evlenme Ehliyet Belgesi”nin düzenleme tarihinden itibaren altı aydır. Bu süre içerisinde evlenme akdi yapılmadığı takdirde dosya iptal edilir.

EVLENME İZİN BELGESİ

Evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde evlenme izin belgesi verilir.Böyle bir belgeyi alan çiftler yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda ayrıca bir belgeye gerek kalmaksızın evlenebilirler. “Evlenme İzin Belgesi” verildiği tarihten itibaren altı ay süre ile geçerlidir.

DEVREK BELEDİYESİ NİKAH GÜNÜ VERİLMESİ

Çiftler en erken müracaat tarihini takip eden ikinci gün evlenebilirler. Nikah gün ve saat rezervasyonu müracaat sırasında ve müracaatı takip eden altı ayı geçmeyecek şekilde yapılmaktadır.

NOT: Nikah tarihinden 15 gün önce evrak işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

ŞAHİTLİK ŞARTLARI

Nikah şahidi olabilmek için; ergin, ayırt edebilme gücüne sahip olmak ve şahitliğini yaptığı kişiyi tanımak şarttır.(Çiftin; annesi, babası, kardeşi veya çocuğu dahi nikah şahidi olabilir.) Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, şahitlik ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve akdin yapıldığına şahittir. Şahit olacak kişiler nikah öncesi kimliklerini görevli memura göstermek ve T.C kimlik numaralarını ve adreslerini bildirmek zorundadır.

EVLENME ENGELLERİ

a) Hısımlık;

1- Üst soy ve alt soy arasında; kardeşler arasında amca dayı hala ve teyze ile yeğenleri arasında
2- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üst soy ve alt soyları arasında
3- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin çocukları torunları ve eşi arasında evlenme yapılamaz.

b) Evli olmak;

Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında önceki evliliğin ölüm boşanma veya evliliğin her hangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.

c) Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması;

Boşanmış, evliliğin geçersiz olduğuna hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın boşanma veya evliliğin geçersizliğine dair mahkeme kararı olmadan veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üçyüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez.
Ancak kadın üçyüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde bu bekleme süresi ortadan kalkar.

d) Gaiplik durumunda;

Gaipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez

e) Sağlık raporunun bulunmaması

KADININ SOYADI

Kadın evlenince kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya nüfus müdürlüğüne yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.

MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ

Eşler arasında herhangi bir sözleşme yapılmadığı durumda mal varlıkları ortakdır. Eşler, isterlerse bir mal rejimi sözleşmesiyle, kanunda belirlenen rejimlerden birini kabul edebilirler. Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır.Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur. Resmi nikah akdi yapılmadan kesinlikle dini nikah yapılamaz. Yukarıdaki bilgiler “Türk Medeni Kanunu” ve “Evlendirme Yönetmeliği”dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir