Devrek Belediyesi Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcısı

Zonguldak Devrek Belediye Meclis Üyeleri;

 • Yakup Salmanoğlu (CHP)
 • Şeref Aydınlı (CHP)
 • Recep Korum (CHP)
 • Hüsnü Işık (CHP)
 • Faik Mekik (CHP)
 • Gökhan Göktepe (CHP)
 • Recep İnam (AK PARTİ)
 • Ertan Civak (AK PARTİ)
 • Fikret Kocaman (AK PARTİ)
 • Aziz Güney (AK PARTİ)
 • Çetin Kuzlu (AK PARTİ)
 • Emre Ocakçıoğlu (AK PARTİ)

Devrek Belediyesi Başkan Yardımcısı

 • Recep Korum

Devrek Belediye Müdürlükler

 • DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 • KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
 • ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
 • YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 • MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 • FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 • İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
 • ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
 • İTFAIYE MÜDÜRLÜĞÜ
 • PARK BAHÇELER MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
 • ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

DEVREK Meclis Görev Ve Yetkileri

Devrek Belediye Meclisi, Belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREV YETKİLERİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine göre Meclisin görev ve yetkileri şunlardır.

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle : 01/07/2006 – 5538 S.K/29/b.mad) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine vey tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL’den fazla dava konusu ola belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Ek Fıkra: 07/06/2007-5675 S.K./3.mad) Belediye Başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde Belediye Meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usûllerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.
Devrek Belediye Meclisi 13.07.2005 gün ve 25874 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince bir aylık tatil hariç her ayın ilk çarşamba günü toplanır.

Ağustos ayı, Belediye Meclisimizin 04/Haziran/2014 gün ve Esas No: 2014/171, Karar No: 487 sayılı kararı ile tatil ayı olarak belirlenmiştir. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.

Meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve katip üyeler tarafından imzalanır.

Belediye Meclisi, üyeleri arasında en az üç en fazla beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin Meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.

Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on işgünü diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyonlar kendilerine havale edilen işlerle ilgili raporlarını bu sürenin sonunda meclise sunmadıkları takdirde konu Meclis Başkanı tarafından doğrudan gündem’e alınır.

Faaliyet raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından Meclis’e sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

DEVREK Encümen Görev Ve Yetkileri

Belediye Encümeni

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince, Belediye Başkanı’nın başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden,
oluşur.

Belediye Başkanının katılamadığı toplantılarda, Belediye Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısı veya Encümen üyesi, Encümen’e başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, Belediye Başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin Görev ve Yetkileri

5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.maddesine göre Belediye Encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediyemiz Encümen toplantıları Çarşamba günleri yapılmaktadır. Encümen toplantı gündemini dairelerden gelen evraklar oluşturur. Encümen’e havale edilen evraklar görüşülüp, kararları hazırlanarak, bir sonraki toplantıda encümen üyeleri tarafından imzalandıktan sonra ilgili dairelere gönderilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir